[PHP] 참조(reference)를 이용해서 재귀함수 없이 row data를 계층형 배열로 가공

카테고리나 답댓글이 있는 댓글 등과 같이 계층형 구조를 가져야 하는 경우, 보통 각 row data를 [no, name, parent, ...] 형식으로 저장하는데
이를 참조(reference)를 이용해서 재귀함수를 사용하지 않고 계층형 배열로 가공하는 방법이다.

예를 들어 아래와 같은 데이터를:

	//no name  parent
	[1,  'A',  0],
	[2,  'Aa',  1],
	[3,  'Aa1', 2],
	[4,  'Aa2', 2],
	[5,  'Ab',  1],
	[6,  'Ab1', 5],


아래와 같은 배열로 가공하는 코드이다:

[
	A => [
		Aa => [
			Aa1 => [],
			Aa2 => [],
		],
		Ab => [
			Ab1 => [],
		]
	],
 ...

PHP code:


	$rows = [
		[
			'no' => 1, 
			'name' => 'A',
			'parent' => 0
		],
		[
			'no' => 5, 
			'name' => 'Aa',
			'parent' => 1
		],
		[
			'no' => 9, 
			'name' => 'Aa1',
			'parent' => 5
		],
		[
			'no' => 10,
			'name' => 'Aa2',
			'parent' => 5
		],
		[
			'no' => 6, 
			'name' => 'Ab',
			'parent' => 1
		],
		[
			'no' => 11,
			'name' => 'Ab1',
			'parent' => 6
		],
		[
			'no' => 7, 
			'name' => 'Ac',
			'parent' => 1
		],
		[
			'no' => 8, 
			'name' => 'Ad',
			'parent' => 1
		],
		[
			'no' => 2, 
			'name' => 'B',
			'parent' => 0
		],
		[
			'no' => 3, 
			'name' => 'C',
			'parent' => 0
		],
		[
			'no' => 4, 
			'name' => 'D',
			'parent' => 0
		],
	];

	$output  = [];
	$keyIndex = [];
	foreach($rows as &$_row) {
		$keyIndex[$_row['no']] = &$_row;

		$_row['child'] = [];
		if(!$_row['parent']) {
			$output[$_row['no']] = &$_row;
		} else {
			$keyIndex[$_row['parent']]['child'][$_row['no']] = &$_row;
		}
	}

	print_r($output);

output:

Array
(
  [1] => Array
    (
      [no] => 1
      [name] => A
      [parent] => 0
      [child] => Array
        (
          [5] => Array
            (
              [no] => 5
              [name] => Aa
              [parent] => 1
              [child] => Array
                (
                  [9] => Array
                    (
                      [no] => 9
                      [name] => Aa1
                      [parent] => 5
                      [child] => Array
                        (
                        )

                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [no] => 10
                      [name] => Aa2
                      [parent] => 5
                      [child] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [no] => 6
              [name] => Ab
              [parent] => 1
              [child] => Array
                (
                  [11] => Array
                    (
                      [no] => 11
                      [name] => Ab1
                      [parent] => 6
                      [child] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

            )

          [7] => Array
            (
              [no] => 7
              [name] => Ac
              [parent] => 1
              [child] => Array
                (
                )

            )

          [8] => Array
            (
              [no] => 8
              [name] => Ad
              [parent] => 1
              [child] => Array
                (
                )

            )

        )

    )

  [2] => Array
    (
      [no] => 2
      [name] => B
      [parent] => 0
      [child] => Array
        (
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [no] => 3
      [name] => C
      [parent] => 0
      [child] => Array
        (
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [no] => 4
      [name] => D
      [parent] => 0
      [child] => Array
        (
        )
    )
)

Discussion and feedback